Bebyggelseregistret – Toftvägen tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Bebyggelseregistret, BBR, är ett nationellt register med information om det byggda kulturarvet. Här ryms allt från timmerstugor och gamla industrimiljöer till modern stadsbebyggelse. I oktober 2011 finns det omkring 80 000 sökbara poster i registret, av dem är cirka 13000 byggnader skyddade som byggnadsminnen och kyrkor. Uppdateringar och nya registreringar görs kontinuerligt. De uppgifter som finns presenterade i Bebyggelseregistret är hämtade från inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Informationen är framtagen och registrerad av regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

(Länk till originaltext, BBR)

Husen på Toftvägen har 2009-06-04 tillmätts särskilt kulturhistoriskt värde
Motivering: Radhusen i anläggningen Toften och Spantet är ritade av Ancker, Gate och Lindegren som har stått för flera viktiga bostadsområden på Lidingö. Det är en lågmäld men distinkt utformad bebyggelse med atriumgårdarna som bildas genom de olika byggnadskropparnas förhållande till varandra. Detta som en elegant lösning på det problem som alltid finns med insynsskydd från grannar när det gäller radhus. Området är välbevarat och i princip oförändrat sedan det uppfördes i början på 1960-talet. Den konsekventa färgsättningen och materialvalen bidrar starkt till upplevelsen av området. Det intima gaturummet som bildas av växtligheten och förgårdarna binder ihop anläggningen och skänker området ett lugn.

Byggnadernas karaktäristiska drag.

Toften:

 • Den asymmetriska planen
 • Det varierade taklandskapet med pulpettak och flacka sadeltak klädda med platt betongtegel
 • De höga smala slamputsade skorstenarna
 • Fasadernas vita slamputs samt garagens baksidor och gårdarnas slammade puts
 • Garagens dubbla gråmålade trädörrar med stående panel
 • Garagens triangelformade partier med liggande gråmålad panel
 • De ursprungliga fönstren med fönstersättning och lufter
 • Ursprungliga entrédörrar
 • Förgårdarnas genomsiktliga vita plank med liggande ribbor

Spantet:

 • Det varierade taklandskapet med pulpettak och flacka sadeltak klädda med platt betongtegel
 • Rågångarna mellan förgårdarna och den bakre uteplatserna
 • De höga smala slamputsade skorstenarna
 • Fasadernas vita slamputs samt garagens baksidor och gårdarnas slammade puts
 • Garagens gråmålade trädörrar med stående panel
 • Garagens triangelformade partier med liggande gråmålad panel
 • De ursprungliga fönstren med fönstersättning och lufter
 • Ursprungliga entrédörrar
 • Förgårdarnas genomsiktliga vita plank med liggande ribbor.

Beskrivning:

Radhus i ett plan ritade av Ancker, Gate och Lindegren.

Anläggningen består av tre hustyper fördelade på de två längorna som ligger utefter den lite avsides belägna Toftvägen.

De båda låga längorna bildar tillsammans med sina förgårdar och växtlighet ett intimt gaturum. Små gräsytor, buskar och fullt uppväxta träd kantar gatan mellan de olika infarterna. Gemensamt för anläggningen är det uppbrutna och varierade taklandskapet med de flacka sadeltaken över huvudbyggnaderna och pulpettaken över garagen, båda är täckta med ett näst intill platt betongtegel.

Trots att det är tre olika byggnadstyper så ger anläggningen ett enhetligt intryck tack vare det konsekvent genomförda utförandet gestaltnings- och materialmässigt. Husen går under benämningen “atriumhusen” trots att det endast är tre fasader som omger gårdarna som tillhör varje hus.

Exteriör beskrivning av Toften:

Radhuslängan består av åtta stycken lägenheter med asymmetrisk utformning där de olika fasaderna bildar de sk atriumgårdarna åt olika håll.

Mot gatan har varje lägenhet ett dubbelgarage där ena sidan utgör en fasad på grannens förgård. På den andra sidan motsvaras garaget av en byggnadsdel som skjuter ut och har ett stort uppglasat parti mot den egna bakre gården samtidigt som baksidan utgör en fasad åt grannens bakre gård. Taken är klädda med ett platt betongtegel.

Höga smala slamputsade skorstenar. Fasaderna har i huvudsak vit slamputs. Garage och utskjutande byggnadsdelar har en slammad puts i en beige nyans. Även vissa gavlar avviker färgmässigt. Garagen har dubbla portar av gråmålat trä med stående panel. Liggande panel följer sedan uppåt och bildar en triangel mot pulpettaket. Ett garage avviker med endast en stor vikdörr av plåt.

Det är i huvudsak tvåluftsfönster men mot de bakre atriumgårdarna finns även enlufts samt ett stort glasparti på den utskjutande byggnadskroppen. Fönstren är ursprungliga. Entrédörrarna av trä har olika färgsättning men är enhetliga och troligen ursprungliga med en stor glasruta upptill. Några av dörrarna är utbytta. Glasade altandörrar leder ut till gårdarna på baksidan. Förgårdarna avskärmas från gatan av vita genomsiktliga plank med liggande ribbor samt växtlighet av olika slag.

Exteriör beskrivning av Spantet:

Radhuslängan består av tio stycken lägenheter.

De fem översta är tekniskt sätt fristående hus med en rågång som leder från förgården till den bakre uteplatsen. De fem nedre är sammanbyggda. Mot gatan har varje lägenhet ett garage där ena sidan utgör en fasad på grannens förgård. Garagen bildar även en insynsskyddad nisch på den egna förgården. Taken är klädda med ett platt betongtegel. Höga smala slamputsade skorstenar. Fasaderna har i huvudsak vit slamputs. Garage och utskjutande byggnadsdelar har en slammad puts i en beige nyans. Även vissa gavlar avviker färgmässigt. Fasaderna mot allmänningen österut har varierande kulörer. Garagen har portar av gråmålat trä med stående panel. Liggande panel följer sedan uppåt och bildar en triangel mot pulpettaket. Det är i huvudsak tvåluftsfönster, mot baksidan med förskjuten mittpost samt vissa med sidoställd ventilations lucka. Fönstren är ursprungliga. Entrédörrarna av trä har olika färgsättning men är enhetliga och troligen ursprungliga med en stor glasruta upptill. Några av dörrarna är utbytta. Glasade altandörrar leder ut mot både de främre atriumgårdarna som uteplatserna på baksidan. Förgårdarna avskärmas från gatan av vita genomsiktliga plank med liggande ribbor samt växtlighet av olika slag.

Albin Uller, Byggnadsantikvarie Lidingö stad.
Lisa Lantz, Antikvarie Lidingö stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *